fbpx
';

Adaptacje akustyczne dla szkół – tworzymy kreatywne środowiska do nauki

NASZA OFERTA

Adaptacje akustyczne dla szkół. Oferujemy: doradztwo, a także kompleksowe projektowanie wnętrz wraz z wykonawstwem. Czyli od określenia niezbędnych narzędzi do zaprojektowania obiektu po produkcję i montaż. Gotowych systemów do adaptacji akustycznej i izolacji przed hałasem wnętrz. W naszej pracy stawiamy na jakość i skuteczność naszych rozwiązań do wyciszania i wygłuszania pomieszczeń w połączeniu z ciekawym i inspirującym designem.

Poprawiamy akustykę m.in. takich przestrzeni jak:
 • sale dydaktyczne, hale sportowe, korytarze szkolne, przedszkolne
 • pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, open space, gabinety do rozmów tajnych
 • studia nagrań
Oferta naszej firmy skierowana jest do dyrektorów i administracji szkół niepublicznych, uczelni.

AKUSTYKA POMIESZCZEŃ

DO PRACY, NAUKI I WYPOCZYNKU

Hałas w szkole a adaptacje akustyczne

Hałas to dźwięk niepożądany, którego działanie może być uciążliwe lub szkodliwe dla człowieka. (Encyklopedia PWN)

Po przeprowadzeniu ankiet wśród nauczycieli szkół na czoło wysuwa się wniosek, że to właśnie HAŁAS traktowany jest jako główne źródło uciążliwości ich pracy. Niestety, jak podaje Centralny Instytut Ochrony Pracy, mniej niż 1% sal i pracowni szkolnych spełnia normy określające poziom hałasu.

Polska Norma PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” określa dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych. zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – w tym w omawianych przez nas pracowniach szkolnych. Właściwa oprawa akustyczna w wyżej wymienionych pomieszczeniach ma na celu przede wszystkim zmniejszenie hałasu pogłosowego oraz maksymalne zapewnienie rozumienia mowy.

Według powyższej normy dopuszczalny hałas w salach szkolnych powinien wynosić 75 dB. Jednak z badań wiadomo, że średni poziom hałasu podczas zajęć prawie zawsze jest znacznie wyższy.

Oznacza to, że poziom 75 dB jest maksymalnie bezpiecznym poziomem dźwięku dla ucha. Przekraczanie tego poziomu może spowodować uszkodzenia słuchu u uczniów, w szczególności u tych z nadwrażliwością na dźwięki w pojęciu ogólnym.

Dla porównania kilka danych:
 • 88,7 dB – średni poziom dźwięku na pełnej uczniów sali gimnastycznej.
 • 86,3 dB – średni poziom dźwięku podczas trwania zwykłej lekcji.
 • 85,2 dB – średni poziom dźwięku podczas przerwy lekcyjnej.
 • 90 dB – poziom dźwięku szkolnego dzwonka.
Zobacz skalę hałasu i patologii ucha
Focusroom.pl focusroom akustyka adaptacja akustyczna biura szkoły izolacja przed hałasem

Rys. 1. Skala hałasu i patologia ucha (źródło: Hałas – dzieci zagrożone głuchotą. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa 16.12.2008

Ciekawe wnioski wypływają z badań niemieckiego Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Szkolnictwa. Badania trwały 6 lat a jako główny problem związany z przekroczonym poziomem hałasu w klasach lekcyjnych. Wskazano panującą w nich nieodpowiednią akustykę (adaptacje akustyczne). W salach nieprzystosowanych akustycznie z lekcji na lekcję było co raz głośniej oraz narastało ogólne zmęczenie i rozdrażnienie. Zarówno uczniów jak i nauczycieli. Znaczna grupa osób stawała się również przewrażliwiona na dźwięki wokół.

Wpływ złej akustyki pomieszczenia na odbiór informacji
Focusroom.pl focusroom akustyka adaptacja akustyczna biura szkoły izolacja przed hałasem

Rys. 2. Wpływ złej akustyki pomieszczenia
na odbiór informacji

W klasach zaadaptowanych akustycznie uczniowie oraz nauczyciele odczuwali mniejsze zmęczenie oraz rozdrażnienie. Dodatkowo przez cały dzień poziom hałasu nie ulegał większym zmianom – zbadano, że pozostawał on na podobnym natężeniu. Kolejnym bardzo ciekawym zjawiskiem w klasach z odpowiednią akustyką był fakt mniejszej liczby głośnych śmiechów czy zaczepek słownych nauczyciela (tzw. zachowań dysfunkcyjnych).

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, profesor Henryk Skarżyński stwierdza, że dzieci prawidłowo słyszące pod wpływem dużego hałasu nie przyswajają wielu informacji przekazywanych przez nauczyciela – zachowują się wręcz jak dzieci z zaburzeniami centralnymi słuchu.

Skutki nadmiernego hałasu dla dzieci:
 • brak koncentracji, w szczególności skupienie uwagi na początku lekcji (konflikt uczeń – nauczyciel)
 • wyższe ciśnienie krwi (u dzieci może powodować płacz, niepokój, agresję)
 • mniejsza efektywność nauczania (rozdrażnienie nauczycieli stresuje dzieci)
 • trudności z odpoczynkiem i regeneracją (1h hałasu = 8h odpoczynku)
 • występowanie chorób somatycznych (dzieci często po powrocie ze szkoły narzekają na bóle głowy lub brzucha. Dolegliwości te mogą być wywołane przez drgania organów wewnętrznych, które generuje hałas).

Podsumowując, właściwe adaptacje akustyczne klas i pracowni szkolnych jest niezbędna w utrzymaniu prawidłowego poziomu hałasu wyznaczonego przez Polską Normę. PN-87/B-02151/02 w skali do 75 dB.

CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ

WYMAGAJĄCYCH PRAC AKUSTYCZNYCH

SALE LEKCYJNE

Każdy rodzaj pomieszczenia szkolnego powinien posiadać inne przystosowanie akustyczne. Sale lekcyjne powinny być miejscem ciszy i spokoju, aby w pełni mógł odbywać się proces edukacji. Najbardziej istotnym tutaj elementem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zrozumiałości mowy za pomocą odpowiedniej akustyki wnętrza (adaptacje akustyczne).

Co może się wydarzyć, gdy brakuje tego elementu?
 • może powstawać pogłos z powodu odbijania dźwięku
 • powstaje wyższy poziom hałasu
 • może wystąpić zniekształcenie mowy
 • występuje konieczność podnoszenia głosu, a co za tym idzie możliwe problemy zdrowotne
Dlaczego w salach lekcyjnych jest zła słyszalność?
  • Jednym z głównych problemów występujących w salach lekcyjnych jest nakładanie się na siebie dźwięków i występowanie pogłosu ze względu na wysokie natężenie tła akustycznego (ponad 60 dBA) wywołane nieprawidłowym wykończeniem pomieszczeń oraz słabą dźwiękoizolacyjnością ścian. Twarde materiały mocno odbijają dźwięk co powoduje większe natężenie hałasu wewnątrz pomieszczenia. Ponadto, tego rodzaju materiały skutkują większym pogłosem, który dodatkowo zostaje natężony przez pustą powierzchnię. Dlatego sala gimnastyczna charakteryzuje się występowaniem większego pogłosu niż sala lekcyjna.

Jak można temu zaradzić? Adaptacje akustyczne

 • odpowiednie jest zainstalowanie sufitu dźwiękochłonnego, który zniweluje pogłosy, zmniejszy hałasy, zoptymalizuje poziom słyszalności mowy, zmniejszy dźwięki tła o niewielkiej częstotliwości. Sufit powinien być wykonany z materiału o wskaźniku dźwiękochłonności 0,9 zapewniającym także wysoki poziom pochłaniania dźwięku przy niskich częstotliwościach (125-250 Hz).
 • pomocne jest zastosowanie paneli dźwiękochłonnych na bocznych ścianach sali lekcyjnej (naprzeciw siebie) oraz jednego panelu dźwiękochłonnego na ścianie tylnej. Dzięki temu osiągniemy lepszą słyszalność mowy w klasach przeznaczonych do pracy grupowej, gdzie wiele dźwięków nakłada się na siebie.
 • korzystne jest zainstalowanie panelu odbijającego dźwięki mowy nad miejscem, w którym zazwyczaj znajduje się nauczyciel. Natomiast tylna część sali powinna zostać wyposażona w panele o dźwiękochłonności 0,9 umieszczone na wysokości większej niż 1m od podłogi.
 • sale o długiej powierzchni charakteryzują się słabą słyszalnością mowy w końcowej ich części – dlatego z przodu tego rodzaju sali należy umieścić panele o niskim wskaźniku dźwiękochłonności (0,3), które spowodują wzmocnienie natężenia głosu nauczyciela ze względu na kierunkowe odbicie dźwięku.

*te wszystkie elementy powodują, że sala lekcyjna jest odpowiednio przygotowana pod względem akustycznym. Czas pogłosu zostaje zmniejszony o 0,5-0,6s, a rozumienie sylab wzrasta do 90%. To z kolei niesie za sobą mniejszy hałas w pomieszczeniu, w którym dzieci spędzają ponad połowę dnia. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mogą się swobodnie komunikować oraz zmniejszyć natężenie głosu. Ponadto, właściwe adaptacje akustyczne sal lekcyjnych pozwalają na skupienie i koncentrację. Szkoły ponadpodstawowe charakteryzują się większą ilością informacji przekazywanych przez nauczyciela co powoduje większą istotność odpowiedniego przygotowania sal dydaktycznych pod względem akustycznym.

KORYTARZE SZKOLNE

Korytarze szkolne obok sal gimnastycznych są najgłośniejszymi miejscami w szkole. Niestety przez wysokie natężenie dźwięku uczniowie zamiast odpoczywać podczas przerwy muszą przebywać w hałasie.

Jak temu zaradzić?
 • Odpowiednie będzie wykonanie wyciszenia pomieszczenia poprzez umieszczenie podwieszanego dźwiękochłonnego sufitu, który zmniejsza natężenie dźwięku
 • Przydatne będzie także zainstalowanie paneli dźwiękochłonnych na ścianach, które będą ograniczały rozprzestrzenianie dźwięku, co doprowadzi do braku pogłosu i spowoduje, że dźwięki nie będą słyszalne za ścianą
 • Najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja sufitów i paneli o wskaźniku dźwiękochłonności 0,9 lub więcej, tak aby obniżyć natężenie dźwięku nawet o 12 dBA.
 • Sufity i panele ścienne powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przystosowane do ewentualnych uderzeń

*te wszystkie cechy powodują, że dźwięki z korytarza nie będą dochodziły do innych pomieszczeń, a natężenie dźwięku zmniejszy się o ok.10 dBa

SALE GIMNASTYCZNE

Sale gimnastyczne są jednym z najbardziej hałaśliwych pomieszczeń w szkole. Nie dość, że samo uprawianie sportu może być głośne (np. odbijanie piłki) to jeszcze komunikacja odbywa się poprzez wysokie dźwięki ze względu na doping oraz chęć usłyszenia siebie nawzajem (mnóstwo dźwięków nakłada się na siebie jednocześnie).

Jak można temu zaradzić?
 • korzystne będzie umieszczenie dźwiękochłonnego sufitu np. z paneli akustycznych, który będzie elementem aranżacji wnętrza i będzie odpowiednio przystosowany do zajęć sportowych (odporny na uderzenia). Pomoże to zmniejszyć poziom hałasu.
 • odpowiednie dla pomieszczenia jakim jest sala sportowa będzie także umieszczenie paneli dźwiękochłonnych na bocznych ścianach (naprzeciw siebie), które zmniejszą odbijanie dźwięków od ścian
 • odpowiednie przystosowanie akustyczne sal gimnastycznych spowoduje ograniczenie pogłosu, zmniejszenie natężenia dźwięku, możliwość swobodnej komunikacji przy niższym poziomie eksploatacji głosu
ŚWIETLICE I STOŁÓWKI

Świetlice i stołówki są również jednym z głośniejszych miejsc w szkole. Zwłaszcza dotyczy to szkół podstawowych, gdzie dużo dzieci korzysta ze świetlic.

 • Korzystne jest umieszczenie podwieszanych sufitów dźwiękochłonnych i paneli ściennych o wysokim współczynniku dźwiękochłonności (co najmniej 0,9).
 • Warto umieścić panele ścienne w stołówkach tuż przy suficie (gdyż ściany stołówki codziennie muszą być myte)
 • Natomiast w świetlicach można umieścić panele ścienne już od 1 do 2,2 metra nad podłogą

*te wszystkie działania sprawią, że poziom natężenia dźwięku zmniejszy się o ok.

Co zyskujemy dzięki odpowiedniej adaptacji akustycznej pomieszczeń?
Korzyści płynące z właściwej adaptacji akustycznej pomieszczeń:
 • większa zrozumiałość mowy, a co za tym idzie wzrost efektywności procesu edukacji poprzez poprawę komunikatywności
 • poprawa komunikacji werbalnej zarówno między nauczycielem a uczniami oraz wśród uczniów między sobą
 • spadek nerwowości i rozdrażnienia
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • mniejsze problemy chorobowe nauczycieli związane z nadwyrężeniem strun głosowych
 • poprawa pamięci

Specjalnie przystosowane materiały do adaptacji akustycznej dla szkoły powodują komfort dźwiękowy dzięki innowacyjnemu wykończeniu pomieszczeń, za pomocą:

 • odpowiedniego umiejscowienia materiałów, paneli dźwiękochłonnych
 • odpowiedniego umiejscowienia materiałów, ustrojów odbijających dźwięk
 • odpowiedniego poziomu chłonności akustycznej pomieszczenia

*te wszystkie cechy składają się na zmniejszenie hałasu oraz poprawę zrozumiałości mowy

Sposób instalacji:
 • wnętrza placówek szkolnych powinny zostać wyposażone w materiały dźwiękochłonne w postaci okładziny sufitu, sufitu wyspowego lub podwieszanego albo paneli ściennych (współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów zastosowanych w suficie powinien być równy ok. 0,9. Jest to wysoka wartość, gdyż dźwiękochłonność określa się za pomocą wskaźnika pochłaniania dźwięku (alfa), który przyjmuje wartości od 0 do 1.
 • okna sali powinny być szczelne, o nowoczesnej konstrukcji zapewniające izolacyjność akustyczną na poziomie ok. 30 dB
 • drzwi powinny szczelnie przylegać do ramy, a na dole powinna być listwa ograniczająca szparę pod drzwiami (w przypadku prowadzenia zajęć lekcyjnych na korytarzach, izolacyjność drzwi powinna być podwyższona)
 • zastosowanie okien i drzwi o zwiększonej izolacyjności będzie się wiązało z koniecznością zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza
 • w salach powinno być jak najwięcej elementów pochłaniających dźwięki (miękkich): firanki, zasłony, rolety (unikając żaluzji), szafy z książkami, dywany, krzesła z elementami z materiału lub skaju itp.
 • korzystne jest zastosowanie na części ściany tylnej na wysokości od 1m do ok. 2m i ściany bocznej materiałów dźwiękochłonnych jak w suficie.; Materiał ten powinien tworzyć, a nawet być częścią aranżacji wnętrza (np. w postaci tablicy informacyjnej); w przypadku istnienia przy tej ścianie szaf, wyrób dźwiękochłonny należy umieścić powyżej szaf.
Adaptacja akustyczna

W naszych realizacjach wykorzystujemy zarówno panele akustyczne naszej produkcji jak również ustroje i okładziny oraz zamienniki takich producentów jak.: Budki akustyczne do rozmówi telefonicznych Framery Q, O, 2Q i zamienniki, Absorbery Buzzi Space (m.in. BuzziClipse. BuzziFalls, BuzziCactus, BuzziSkin, BuzziScreen) Ecophon Solo Square, Circle, Ecophon Acusto Wall, Rockfon Eclipse. Dyfuzory Shroedera RPG QRD 734, RPG FlutterFree, RPG Skyline, Omniffusor. BAD Panel etc, Sufity Akustyczne modułowe Armstrong, OWA, Okładziny perforowane drewnopodobne perforowane HPL. Gustafs, Lambri, ścianki lamelowe (lamele) akustyczne drewniane. fornirowane laminowane, sufity napinane. panele tapicerowane, obrazy akustyczne z nadrukiem, oraz wiele innych.

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.